Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1
Instijl Financiële Diensten:
Instijl Financiële Diensten B.V., gevestigd te Hoorn (NH), postadres Postbus 2400, 1620 EK Hoorn NH, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 52094979 en ingeschreven in het AFM register onder nummer 12039985.

1.2
Opdrachtgever:
De natuurlijke of rechtspersoon aan wie Instijl Financiële Diensten enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten.

1.3
Opdracht:
De door Opdrachtgever aan Instijl Financiële Diensten verstrekte Opdracht om te adviseren over of te bemiddelen bij het afsluiten van een Financieel Product.

1.4
Financieel Product:
De hypotheek, verzekering, spaarrekening of het krediet of beleggingsobject, dan wel andere als zodanig in de zin van artikel 1:1 Wft aangewezen producten, waarover Instijl Financiële Diensten zal adviseren en/of bij de afsluiting waarvan Instijl Financiële Diensten op verzoek van Opdrachtgever zal bemiddelen.

1.5
Aanbieder:
De partij bij wie het Financieel Product wordt afgesloten.

Artikel 2: Opdracht

2.1
Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Instijl Financiële Diensten wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Instijl Financiële Diensten een Opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. Instijl Financiële Diensten is bevoegd om aan haar verstrekte Opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, ook nadat zij voor het verrichten van werkzaamheden een offerte aan Opdrachtgever heeft verstuurd.

2.2
Alle aan Instijl Financiële Diensten verstrekte Opdrachten komen uitsluitend tot stand met Instijl Financiële Diensten en worden door haar uitgevoerd, ook als het de bedoeling van Opdrachtgever is dat de Opdracht door een bepaalde bij Instijl Financiële Diensten werkzame persoon zal worden uitgevoerd.

2.3
Aan Instijl Financiële Diensten verstrekte Opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van Instijl Financiële Diensten, niet tot resultaatsverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte Opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt..

2.4
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door Instijl Financiële Diensten opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte Opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.

2.5
Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders en/of vennoten van Instijl Financiële Diensten en alle voor haar werkzame personen, onder wie begrepen haar franchisenemers. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders/vennoten en/of andere voor haar werkzame personen niet meer voor Instijl Financiële Diensten werkzaam zijn.

2.6
Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar Opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door Instijl Financiële Diensten zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes van Aanbieder en adviezen Instijl Financiële Diensten

3.1
Door Instijl Financiële Diensten namens een Aanbieder aan Opdrachtgever gepresenteerde aanbiedingen of offertes zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende Aanbieder.

3.2
Aan door Instijl Financiële Diensten gemaakte berekeningen met betrekking tot de kosten van een financieel product en de eventuele doorwerking daarvan in de maandlasten van Opdrachtgever, kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen. Deze berekeningen dienen als voorlopig en indicatief te worden beschouwd en kunnen onderhevig zijn aan tussentijdse rente- en premiewijzigingen. Pas wanneer een Aanbieder een offerte heeft uitgebracht welke door Opdrachtgever is geaccepteerd, kan Instijl Financiële Diensten een definitieve berekening van de maandlasten verschaffen.

3.3
Door Instijl Financiële Diensten aan Opdrachtgever verstrekte adviezen zijn momentopnames en gebaseerd op versimpelde veronderstellingen van de op dat moment geldende wet- en regelgeving. Pas wanneer een Aanbieder een offerte heeft uitgebracht welke door Opdrachtgever is geaccepteerd, kan Instijl Financiële Diensten een definitieve berekening van de maandlasten verschaffen.

Artikel 4: Communicatie

4.1
In het geval Opdrachtgever enig digitaal bericht aan Instijl Financiële Diensten heeft verzonden mag hij er pas op vertrouwen dat dit bericht Instijl Financiële Diensten heeft bereikt indien hij een bevestiging van de ontvangst daarvan, niet zijnde een automatische ontvangstbevestiging, heeft ontvangen.

4.2
Algemene, al dan niet op internet, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever, door Instijl Financiële Diensten verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door Instijl Financiële Diensten gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte Opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van Instijl Financiële Diensten het tegendeel blijkt of het een op de persoonlijke situatie van Opdrachtgever toegespitst advies betreft.

4.3
Totdat Opdrachtgever een adreswijziging aan Instijl Financiële Diensten heeft bekend gemaakt, mag Instijl Financiële Diensten erop vertrouwen dat Opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de Opdracht opgegeven adres, waaronder begrepen diens e-mailadres.

Artikel 5: Inschakeling derden

5.1
Het is Instijl Financiële Diensten toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. Met de inschakeling van deze derden gemoeide kosten worden doorbelast aan Opdrachtgever.

5.2
Voor zover Instijl Financiële Diensten bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht gebruik moet maken van door externe adviseurs opgestelde adviezen, waaronder begrepen adviezen van accountants, advocaten, fiscalisten etc., zal zij daarbij zoveel mogelijk van tevoren overleg plegen met Opdrachtgever en bij de selectie van de betreffende derde(n) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Instijl Financiële Diensten is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze externe adviseurs.

5.3
Instijl Financiële Diensten is, op gelijke wijze als voor haar eigen werknemers, verantwoordelijk voor de door haar bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht ingeschakelde derden, die niet zijn aan te merken als externe adviseur in de zin van het hiervoor in artikel 5.2. bepaalde, zoals uitzendkrachten, externe administratiebureaus etc.

Artikel 6: Honorarium en betaling

6.1
Het voor haar dienstverlening aan FD toekomende honorarium kan begrepen zijn in de aan Opdrachtgever door de Aanbieder in rekening te brengen bedragen of er kan tussen FD en Opdrachtgever een uurtarief, een vast honorarium of abonnement worden overeengekomen, dan wel een combinatie daarvan.

6.2
Indien partijen hierover geen afzonderlijke afspraken hebben gemaakt, is de beloning voor Instijl Financiële Diensten inbegrepen in de door Opdrachtgever aan de Aanbieder te betalen premies. De Aanbieder betaalt deze aan Instijl Financiële Diensten.

6.3
Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan Opdrachtgever doorberekend. Instijl Financiële Diensten is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het accepteren van de Opdracht stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de Opdracht nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van Instijl Financiële Diensten beïnvloeden.

6.4
In het geval Instijl Financiële Diensten werkt op declaratiebasis kan een voorschot in rekening worden gebracht dat door Opdrachtgever moet worden voldaan alvorens Instijl Financiële Diensten start met de uitvoering van de Opdracht.

6.5
Facturen van Instijl Financiële Diensten dienen door Opdrachtgever te worden betaald binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door Instijl Financiële Diensten voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.

6.6
Indien Opdrachtgever de door hem wegens afgesloten verzekeringen te betalen premies niet tijdig betaalt, kan de Aanbieder de dekking onder de verzekering opschorten en in geval van schade weigeren deze te vergoeden. Indien de premie- en/of rentebetalingen betrekking hebben op een afgesloten hypotheek, kan de Aanbieder bovendien besluiten tot executoriale verkoop van de onroerende zaak waarop een bij Aanbieder afgesloten hypotheek betrekking heeft over te gaan. Instijl Financiële Diensten is in deze gevallen nimmer aansprakelijk ten opzichte van Opdrachtgever.

6.7
Verrekening door Opdrachtgever van door Instijl Financiële Diensten voor haar dienstverlening in rekening gebrachte bedragen met een door Opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door Opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door Instijl Financiële Diensten uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

6.8
Indien Opdrachtgever de door Instijl Financiële Diensten in rekening gebrachte bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, raakt Opdrachtgever, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig zal zijn, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling nalatig blijft om het openstaande bedrag aan Instijl Financiële Diensten te voldoen, kan Instijl Financiële Diensten de incassering van haar vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt vastgesteld op 15% van het bedrag waarvan betaling wordt gevorderd.

6.9
Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6.10
Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Instijl Financiële Diensten aanleiding geeft, is Instijl Financiële Diensten bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de Opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

Artikel 7: Informatie van Opdrachtgever

7.1
Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Instijl Financiële Diensten die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de verstrekte Opdracht. Hieronder dient onder andere, doch niet uitsluitend, te worden begrepen een situatie waarin er zodanige veranderingen optreden in de gezinssamenstelling, het inkomen, de vermogens-situatie, de bedrijfsbestemming, de bedrijfsomvang, het voorraadbeheer enz. van Opdrachtgever, dat Instijl Financiële Diensten haar adviezen daaraan zou moeten aanpassen of dat reeds afgesloten financiële producten mogelijk niet meer toereikend zijn.

7.2
Instijl Financiële Diensten kan slechts ten opzichte van Opdrachtgever aan de op haar rustende zorgverplichting voldoen indien Opdrachtgever het in 7.1 bepaalde strikt naleeft.

7.3
Indien voor de uitvoering van de overeengekomen Opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken ter beschikking van Instijl Financiële Diensten zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is Instijl Financiële Diensten bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Opdracht.

7.4
Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan Instijl Financiële Diensten verschafte informatie. Indien het niet tijdig, juist of volledig aanleveren van informatie tot gevolg heeft dat Instijl Financiële Diensten meer tijd of extra kosten aan de uitvoering van de Opdracht moet besteden, belast Instijl Financiële Diensten het met die extra tijd gemoeide honorarium en/of de extra te maken kosten door aan Opdrachtgever.

7.5
Indien achteraf blijkt dat Opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven op basis waarvan Instijl Financiële Diensten de Opdracht heeft uitgevoerd, kan de Aanbieder op grond van diens (algemene) polisvoorwaarden gerechtigd zijn om de verzekering of het krediet (met onmiddellijke ingang) te beëindigen, dan wel gerechtigd zijn om te besluiten niet tot vergoeding van geleden schade over te gaan.

Artikel 8: Aansprakelijkheid van Instijl Financiële Diensten

8.1
Iedere aansprakelijkheid van Instijl Financiële Diensten alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Instijl Financiële Diensten bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personen, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Instijl Financiële Diensten wordt uitgekeerd, inclusief het door Instijl Financiële Diensten te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.

8.2
In het geval de in artikel 8.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Instijl Financiële Diensten in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van Instijl Financiële Diensten alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Instijl Financiële Diensten bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het, ter zake de Opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt, aan de Opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium. Indien Instijl Financiële Diensten geen honorarium voor haar dienstverlening aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht, is de aansprakelijkheid van Instijl Financiële Diensten en de hare beperkt tot de door de Aanbieder aan Opdrachtgever in rekening gebrachte premie.

8.3
De uitvoering van de verstrekte Opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

8.4
Instijl Financiële Diensten is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de Opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de Opdrachtgever verstrekte inlichtingen.

8.5
Instijl Financiële Diensten is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit fouten in door Instijl Financiële Diensten gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door Instijl Financiële Diensten kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.

8.6
Instijl Financiële Diensten is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit de omstandigheid dat door Opdrachtgever aan Instijl Financiële Diensten verzonden (email)berichten Instijl Financiële Diensten niet hebben bereikt.

8.7
Instijl Financiële Diensten is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit de omstandigheid dat Opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies en/of renten voor door hem, na bemiddeling van Instijl Financiële Diensten, afgesloten financiële producten, niet tijdig heeft voldaan.

8.8
Instijl Financiële Diensten is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die het gevolg is van de omstandigheid dat een door Opdrachtgever met diens wederpartij overeengekomen financieringsvoorbehoud is verstreken.

8.9
Instijl Financiële Diensten is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die veroorzaakt wordt doordat de Aanbieder er niet of niet tijdig voor zorg draagt dat de voor het passeren van de hypotheekakte benodigde stukken gereed zijn en/of de geldmiddelen niet of tijdig bij de notaris in depot staan.

8.10
In het geval Instijl Financiële Diensten adviseert omtrent c.q bemiddelt bij de afsluiting van financiële producten waar een belegging- en/of investeringscomponent deel van uit maakt, verschaft Instijl Financiële Diensten een prognose ten aanzien van de mogelijk te behalen resultaten van het betreffende product. Dit vormt slechts een indicatie. Instijl Financiële Diensten is nimmer aansprakelijk voor schade zijdens Opdrachtgever of derden, die direct of indirect voortvloeit uit een (tegenvallende) waardeontwikkeling van financiële producten en/of (het tegenvallen van) resultaat, rendement, rentabiliteit e.d. van financiële producten. Voorts is Instijl Financiële Diensten niet aansprakelijk voor schade die wordt geleden als gevolg van fouten of onjuistheden in van derden, onder wie begrepen enige Aanbieder, afkomstige prognoses omtrent een te behalen resultaat, rendement, rentabiliteit e.d.

8.11
Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van Instijl Financiële Diensten voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten.

8.12
Opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met Instijl Financiële Diensten indien Instijl Financiële Diensten zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door Opdrachtgever te worden nagekomen.

Artikel 9: Overmacht

9.1
Instijl Financiële Diensten is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Instijl Financiële Diensten redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Instijl Financiële Diensten ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.

9.2
Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Instijl Financiële Diensten geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van Instijl Financiële Diensten kan worden gevergd.

Artikel 10: Bescherming persoonsgegevens

10.1
Door Opdrachtgever aan Instijl Financiële Diensten verstrekte persoonsgegevens zullen door Instijl Financiële Diensten niet worden gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht of door haar aan de Opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover Instijl Financiële Diensten op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.

10.2
Indien Opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist e.d. van Instijl Financiële Diensten, zal Instijl Financiële Diensten de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van Opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

Artikel 11: Klachteninstituut

11.1
Instijl Financiële Diensten is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) onder nummer 300.012.065. Een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de Opdrachtgever voor bindend advies worden voorgelegd aan hetzij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij de burgerlijke rechter.

11.2
Instijl Financiële Diensten conformeert zich op voorhand aan een door de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening te geven bindend advies, voor zover het belang van het voorgelegde geschil een bedrag van € 25.000,- (zegge en schrijven vijfentwintigduizend euro) niet te boven gaat. Indien het betreffende geschil genoemd geldelijk belang te boven gaat, heeft Instijl Financiële Diensten de mogelijkheid om niet mee te werken aan een bindend advies.

Artikel 12: Verval van recht

12.1
Klachten met betrekking tot door Instijl Financiële Diensten verrichte werkzaamheden of de hoogte van de door haar in rekening gebrachte bedragen, dienen, op straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen 60 dagen nadat Opdrachtgever de stukken, informatie of factuur waarop zijn klacht betrekking heeft, heeft ontvangen, dan wel redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van de door hem geconstateerde tekortkoming in de prestatie van Instijl Financiële Diensten, te worden ingediend bij Instijl Financiële Diensten. Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever op.

12.2
Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook in verband met door Instijl Financiële Diensten verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval twee jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 13: Diversen

13.1
Op alle door Instijl Financiële Diensten uitgebrachte aanbiedingen en offertes alsmede op de door haar aanvaarde Opdrachten is het Nederlandse recht van toepassing.

13.2
In het geval de inhoud van schriftelijk tussen Instijl Financiële Diensten en Opdrachtgever gemaakte afspraken, afwijkt van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, prevaleren de schriftelijk gemaakte afspraken.

13.3
Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Instijl Financiële Diensten slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Instijl Financiële Diensten en Opdrachtgever zijn overeengekomen.

13.4
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

13.5
Instijl Financiële Diensten is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval Instijl Financiële Diensten tot tussentijdse wijziging overgaat stelt zij Opdrachtgever daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de aangepaste algemene voorwaarden. Opdrachtgever is gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij in kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. Alsdan treden partijen in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Indien Opdrachtgever tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden geen bezwaar maakt beheersen deze vanaf de door Instijl Financiële Diensten genoemde datum de tussen partijen gemaakte afspraken.